OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace:


1. KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 
2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ? 
3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZÍ? 
4. NA JAKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SOUHLAS? 
5. PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
6. JAKÉ JSOU KATEGORIE PŘÍJEMCŮ? 
7. JAKÁ JE DOBA USCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 
8. JAKÉ PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MÁTE? 
9. KDE A JAK MŮŽETE SVÉ PRÁVA BÝT?

1. KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Správcem, který určil účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost DOUBLE RED Design s.r.o, se sídlem Štúrova 20, 977 01 Brezno, IČO: 50182218, DIČ: 2120199048, IČ DPH: SK2120199048, zapsaná v Obchodném registru Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka číslo 29268/S

2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ? 

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku produktů a služeb, která by se vám mohla líbit a řešit vaše potřeby. Minimalizujeme rozsah osobních údajů které zpracováváme, tak aby odpovídaly kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, tak abychom splnili zákonné povinnosti. Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, jakož i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám na to dali souhlas. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, případně IČO, pokud jste podnikatel - fyzická osoba (živnostník).         
 • Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo, nebo kontaktní adresa.         
 • Informace o využívání našich produktů a služeb, o produktech které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup. Informace o využívání našeho eshopu, newsletra a podobně.        
 • Sociodemografické údaje - statistické údaje o věku, pohlaví, zaměstnání.         
 • Záznamy e-mailové a chatové komunikace, záznamy telefonátů, případně jinou komunikaci s vámi v elektronické nebo písemné podobě.         
 • Transakční údaje, zejména informace o vašich platbách a platebních metodách.         
 • Geolokační údaje, jde o geografické údaje z webového prohlížeče počítače nebo z mobilních aplikací. Tyto údaje mohou sloužit k doporučení nejbližší prodejny.

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZÍ? 

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte při registraci na naší webové stránce nebo vytvoření objednávky. 
Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje také mohou pocházet od třetích osob, které jsou s nimi oprávněné zacházet.

4. NA JAKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SOUHLAS? 

Souhlas ke zpracování vašich osobních údajů jste poskytli především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu a pod.

Pro řádné splnění si všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, spisové, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu. Nabídky vám na základě vašeho souhlasu můžeme poskytovat elektronickou formou, zejména formou newsletterů nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení.

5. PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů v případech kdy:

 •         Je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e-shopu)
 •         Nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, které sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům
 •         Nebo jste nám udělili váš souhlas na jeden, nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním

6. JAKÉ JSOU KATEGORIE PŘÍJEMCŮ? 

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

 • Kurýrní a přepravní společnosti         
 • marketingové agentury         
 • Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři         
 • Advokátní a právní kanceláře         
 • Znalci a soudní znalci        
 • Inkasní společnosti a exekutoři         
 • Soudy a orgány činné v trestním řízení         
 • Účetní kanceláře, auditoři a daňový poradci

7. JAKÁ JE DOBA USCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 •         V případě souhlasu dotčené osoby, budeme vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však 24 měsíců od jeho udělení.
 •         V případě oprávněného zájmu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudete na zpracování namítat, po dobu která je odůvodněná vzhledem k životnímu cyklu, zakoupeného produktu nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby.
 •         V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek
 •         V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH a pod. může být lhůta 10 let.

8. JAKÉ PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MÁTE? 

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraven vykonávat Vaše práva.

 •         Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo vědět na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů a jaká je doba zpracování.
 •         Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je.
 •         Máte právo na vymazání osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně.
 •         Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 •         Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.
 •         Máte právo namítat a automatizované individuální rozhodování, pokud zjistíte, nebo si myslíte, že toto zpracování je nezákonné, nebo v rozporu s vašimi právy.
 •         Máte právo na přenositelnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.

Stejně také právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

9. KDE A JAK MŮŽETE SVÉ PRÁVA BÝT?

Vaše práva můžete uplatnit zavoláním na telefonní číslo +421 911 700 556, písomne na adrese Štúrova 20, 977 01 Brezno, alebo  e-mailom doublered@doublered.eu.

Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněn tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde budeme Vás o tom, io důvodech informovat.

Pokud bude ale vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněn účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.